Lika nekretnine

Financiranje gospodarenja privatnim šumama

Objavljeno: 31.05.2019

OTOČAC – Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Dobivenim sredstvima može se financirati prirodna obnova šuma, umjetna obnova šuma, njega šuma, podizanje novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacija i obnova šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) i održavanja izvora, bunara i cisterni.

Pravo podnošenja prijave za financiranje imaju privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika. Više o podnošenju prijave za financiranje može se pogledati na stranicama Ministarstva.

M.K.

Novalja.coom